Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 6/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2019-03-07
Komunikat 5/2019 w sprawie Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej
2019-03-02
Komunikat 4/2019 w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...
2019-02-14
Komunikat 3/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2019-02-08
Komunikat 2/2019 dot. szkolenia dla kadry zarządzającej wraz z załącznikami.
2019-02-07
Komunikat 1/2019 - terminarz na 2019 rok.
2019-02-06
komunikat_50_projekt_rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwaramntowanych z zakresu ratownictwa medycznego 2018
2018-12-27
Komunikat 49/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego wraz z dokumentami.
2018-12-20
Komunikat 48/2018 dot. projektów
2018-12-18
Komunikat 47/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
2018-12-17