Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat nr 10/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,...
2019-04-29
Komunikat 9/2019 dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
2019-04-01
Komunikat 8/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
2019-03-09
Komunikat 7/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
2019-03-08
Komunikat 6/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2019-03-07
Komunikat 5/2019 w sprawie Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej
2019-03-02
Komunikat 4/2019 w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...
2019-02-14
Komunikat 3/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2019-02-08
Komunikat 2/2019 dot. szkolenia dla kadry zarządzającej wraz z załącznikami.
2019-02-07
Komunikat 1/2019 - terminarz na 2019 rok.
2019-02-06