Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 35/2017 dot. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2017-07-26
Komunikat 34/2017 dot. projektu zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - świadczenia ambulatoryjne i szpitalne.
2017-07-18
Komunikat 33/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
2017-07-13
Komunikat 32/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
2017-07-10
Komunikat 31/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń ...
2017-07-06
Komunikat 29/2017 dot. XVI Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym Kraków 2017.
2017-07-05
Komunikat 30/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
2017-07-05
Komunikat 28/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
2017-06-14
Komunikat 27/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
2017-06-12
Komunikat 26/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2017-06-06